THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biêu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

THIẾT KẾ KẸP FILE

THIẾT KẾ KẸP FILE

THIẾT KẾ TIÊU ĐỀ THƯ( LETERHEAT), PHONG BÌ (ENVELOPE)

THIẾT KẾ TIÊU ĐỀ THƯ( LETERHEAT), PHONG BÌ (ENVELOPE)

THIẾT KẾ NAME CARD (DANH THIẾP)

THIẾT KẾ NAME CARD (DANH THIẾP)

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

THIẾT KẾ PROFILE CÔNG TY

THIẾT KẾ PROFILE CÔNG TY

PHÂN BIỆT LOGO,THƯƠNG HIỆU VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

PHÂN BIỆT LOGO,THƯƠNG HIỆU VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

THIẾT KẾ BỘ HỒ SƠ NĂNG LỰC

THIẾT KẾ BỘ HỒ SƠ NĂNG LỰC